Společnost OKIN BPS, a.s., se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 27449734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10725 (dále jen „společnost OKIN“), Vám tímto podává následující informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost OKIN, jako správce osobních údajů, bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/uvedla v zaslaném životopisu, příp. které jinak poskytnete v rámci výběrového řízení společnosti OKIN na pozici ve společnosti OKIN, resp. na pozici v jiné koncernové společnosti, jehož součástí je rovněž společnost OKIN, kterého se účastníte, zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti (pracovní historie), případně údaje o příslušné pracovní kvalifikaci, a to pro účely tohoto výběrového řízení a na dobu trvání tohoto výběrového řízení. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem nezbytným pro případné uzavření smlouvy. Některé z těchto osobních údajů, konkrétně jméno, příjmení, e-mail, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti (pracovní historie), případně údaje o příslušné pracovní kvalifikaci, jste povinen/povinna společnosti OKIN poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů se nebudete moci výběrového řízení zúčastnit. Poskytnutí dalších osobních údajů, které uvedete v zaslaném životopisu, příp. které jinak poskytnete v rámci výběrového řízení, je dobrovolné a nejste povinen/povinna je společnosti OKIN poskytnout, jelikož se výběrového řízení můžete zúčastnit i bez jejich poskytnutí. Poskytnutím osobních údajů zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost.

Tímto jste taktéž informován/informována o tom, že Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno společností OKIN, Vaše osobní údaje však mohou být poskytnuty i těmto příjemcům, resp. kategoriím příjemců: